• Váš košík je prázdny

Podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu na webstránke www.hvezdon.sk, obchodná spoločnosť Pivovar HVEZDOŇ s.r.o., so sídlom: Rovná 815, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika, IČO: 44744391, spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom riadneho uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, najmä potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania a evidencie platieb za tovar, realizácie dodávky tovaru a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami v rámci plnenia zmluvy, vrátane prípadného odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie tovaru, po dobu vyplývajúcu z týchto podmienok. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

I. Právna úprava ochrany osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a súvisiace právne predpisy Slovenskej republiky (napr. vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – „GDPR“)

II. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Pivovar HVEZDOŇ s.r.o., so sídlom: Rovná 815, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika, IČO: 44744391 DIČ: 2022843075 IČ DPH: SK2022843075 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č. 45636/T (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa obchodu (predávajúceho):

názov: Pivovar HVEZDOŇ s.r.o.
adresa prevádzkarne (adresa, na ktorej môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov): Rovná 815, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika

tel. číslo: +421948 523 426

e-mail: pivovar@hvezdon.sk
zástupca prevádzkovateľa: nebol poverený

zodpovedná osoba: nie je určená

Orgánom dozoru nad ochranou osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.